ข้อมูล ณ วันที่ 05/09/2017 11:40 AM

***หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง/เกิดปัญหาในการสแกนนิ้วหรือดึงรายงาน
โปรดแจ้งฝ่ายบำเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 410, 411***
แนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการ
หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0415/ว05662 ลงวันที่่ 20 ก.ค. 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการ
          - แบบขอลงเวลากรณีมีปัญหาระหว่างการลงเวลาปฏิบัติราชการ (แบบ กพร.ลว.1)
          - แบบแจ้งการเดินทางไปราชการ (แบบ กพร.ลว2)
          - แบบขอบันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการ/ย้อนหลัง (แบบ กพร.ลว3)
 Now Loading...